Rahim Leszno Wystawa 2021

saluki chart Rahim
Rahim Leszno Wystawa 2021